Polityka prywatności

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Administratorem danych osobowych osób korzystających z aplikacji Foodsi jest spółka pod firmą „Foodsi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy 20-262), ul. Bohdana Dobrzańskiego 3 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000816102, NIP 5252808129, REGON 38494992700000 (dalej jako „Administrator”).
 

Osoby korzystające z aplikacji Foodsi mogą skontaktować się z Administratorem w sprawie przetwarzania ich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@foodsi.pl lub listownie na adres korespondencyjny Aleja "Solidarności" 68/121, 00-240 Warszawa.  
 

Administrator dokłada należytej staranności w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych, w szczególności stosuje środki organizacyjne i prawne wymagane przez  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”). 
 

Administrator przetwarza następujące dane osobowe osób korzystających z aplikacji Foodsi: 
 

a)     W przypadku osób dokonujących zakupu posiłków za pośrednictwem aplikacji Foodsi: dane identyfikacyjne, w tym imię, adres e-mail, numer telefonu oraz dane lokalizacyjne;
b)     W przypadku osób dokonujących sprzedaży posiłków za pośrednictwem aplikacji Foodsi: dane identyfikacyjne, w tym imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane lokalizacyjne;
c)     W przypadku logowania się do aplikacji Foodsi za pośrednictwem mediów społecznościowych, w szczególności Facebooka: oprócz ww. danych, również zdjęcie profilowe.
 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do założenia konta i korzystania z aplikacji Foodsi, a także otrzymywania zamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną (w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie ww. informacji). Brak podania ww. danych spowoduje niemożność korzystania z aplikacji Foodsi oraz otrzymywania ww. informacji handlowych.
 

Dane osobowe podane przez osoby korzystające z aplikacji Foodsi będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 

a)     w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, polegających na utworzeniu konta oraz umożliwieniu korzystania z funkcjonalności dostępnych w ramach aplikacji Foodsi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
b)     w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z przechowywaniem danych podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
c)     w celach analitycznych, np. dostosowania aplikacji do potrzeb korzystających z niej osób na podstawie ich zainteresowania i zgłaszanych przez nich uwag; w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów; w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami; w celu wysyłania zamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną (w przypadku uzyskania zgody na wysyłanie ww. informacji) - które to cele stanowią prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 

Dane osobowe osób korzystających z aplikacji Foodsi mogą być przekazywane: 
a)     podmiotom świadczącym usługi IT na rzecz Administratora, w tym podmiotom zapewniającym serwis, utrzymanie i rozwój aplikacji Foodsi;
b)     dostawcom usług płatniczych w celu umożliwienia im obsługi płatności za posiłki dokonywanych w ramach aplikacji Foodsi; 
c)     podmiotom świadczącym obsługę prawną na rzecz Administratora w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed ewentualnymi roszczeniami
z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych  danych osobowych.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez następujący okres:
a)     w przypadku danych przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną - do czasu usunięcia konta danej osoby korzystającej z aplikacji Foodsi;
b)     w przypadku danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z przechowywaniem danych podatkowych – do czasu upływu okresu przechowywania ww. danych wymaganego przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa; 
c)     w przypadku danych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń;
d)     w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – do czasu wniesieniu sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
e)     w przypadku danych przetwarzanych w celu wysyłania zamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną (w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie ww. informacji) – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie ww. informacji.
 

Osobom korzystającym z aplikacji Foodsi przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora: 
a)     prawo dostępu do treści swoich danych,  
b)     sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe,
c)     żądania usunięcia danych, 
d)     żądania ograniczenia przetwarzania danych, 
e)     prawo do przenoszenia danych, 
f)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
g)     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem.
 

Dane osobowe osób korzystających z aplikacji Foodsi nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 
 

Dane osobowe osób korzystających z aplikacji Foodsi nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES
 

W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Administrator korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z aplikacji Foodsi, które następnie są odczytywane przy każdorazowym korzystaniu z aplikacji Foodsi (tzw. „cookies”).
 

Administrator korzysta z następujących rodzajów plików cookies: 
 

a)     cookies sesji, które działają tylko podczas jednorazowego korzystania z aplikacji Foodsi umożliwiając tym samym prawidłowe jej funkcjonowanie oraz
b)     cookies trwałych, które pozostają na urządzeniu końcowym po zakończeniu korzystania z aplikacji Foodsi.
 

Osoba korzystająca z aplikacji Foodsi może w dowolnym momencie zmienić ustawienia swojego urządzenia końcowego, by nie akceptował takich plików lub informował o ich przesyłaniu. Istnieje możliwość korzystania z aplikacji Foodsi bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcjonalności aplikacji nie będą działać poprawnie.
 

Korzystanie z aplikacji Foodsi za pośrednictwem urządzenia końcowego, którego ustawienia zezwalają na zapisywanie plików „cookies” na tym urządzeniu, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.
 

Pliki „cookies” wykorzystywane są w szczególności w celu:
 

a)     utrzymania po zalogowaniu do aplikacji Foodsi sesji osoby korzystającej z aplikacji;
b)     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby korzystają z aplikacji Foodsi, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
c)     określania profilu osoby korzystającej z aplikacji Foodsi, w celu wyświetlania jej dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;
d)     dostosowania oferty posiłków dostępnych w ramach aplikacji Foodsi oraz optymalizacji korzystania z aplikacji Foodsi.